NSF certification
NSF certification
NSF certification
NSF certification

Фирма ”Агропласмент -92 -В” АД започва дейността си от 1996 г с основна дейност: Производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и чужбина, отдаване на складови, хладилни площи и офиси под наем.

Основното звено е отглеждане и угояване на патици – мюлари за производство на угоен черен дроб и месо. Фирмата отглежда около 350 хил. патици на година. Процесът на отглеждане на малките патета се извършва в 19 специализирани бази в Североизточна България, а в базата в с. Любен Каравелово, област Варна се извършва процесът на угояване.

Осигурени са всички необходими условия, за да отговарят базите на изискванията за отглеждане и угояване на патици. Поддържа се добра хигиена, използват се качествени храни, без вредни вещества и химически съставки. По този начин“АГРОПЛАСМЕНТ-92-В” АД успява да предложи безопасен продукт на своите клиенти с гарантирано качество от фермата.

Дружеството разполага със собствена модерна кланица за водоплаващи птици в гр. Добрич. Екип от млади, професионално подготвени работници изгражда облика на една модерна и просперираща фирма.

Производството е разпределено в подходящи за целта отделни помещения: рампа за разтоварване на живите птици, кланична зала, зала за кланична дообработка, зала за разфасовка, зала за опаковане, експедиция на готовите продукти, които отговарят на високите европейски изисквания. Разполага с шест хладилни камери, обособени за съхранение на суровина и готов продукт според технологията на производство от -35⁰ до + 4⁰ С. Съвременното технологично оборудване осигурява производство на висококачествени продукти.

Кланицата е одобрена за предлагане на продукцията на общия пазар на страните от Европейския съюз. Внедрената Система за управление на качеството, безопасността на продуктите и управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 и OHSAS 18001:2007 е гаранция за отличното качество на постъпващата за обработка суровина и готовият продукт. В нашата фирма се проследява цялата верига - от отглеждането на водоплаващите птици до крайния продукт. Ръководството на „АГРОПЛАСМЕНТ-92-В” АД е разработило своята политика по качеството и безопасност на продукта, като средство за управление на фирмата с цел подобряване на вече постигнатите резултати.

Усилията са насочени в следните направления:
 • Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на клиентите;
 • Мотивиране на служителите за по-ефективна работа;
 • Поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на продукта.
 • Повишаване на качеството на продукта и предлаганите услуги и ограничаване на рекламациите, а при наличието на основателни такива, предприемане на своевременни и адекватни действия за компенсиране на клиента;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси
 • Вземане на оперативни решения, основани на факти за постигане на баланс между параметрите желано/възможно;
 • Спазване на актуалната нормативна база и други изисквания, възприети от организацията.
 • Спазване на въведените инструкции за хигиена и мониторинг в системата за самоконтрол;
 • Въвеждане и актуализиране на добри производствени практики;
Внедряването на система за управление на здравето и безопасността при работа в „Агропласмент – 92- В” АД е ключов фактор към дългосрочното развитие на фирмата. Осигуряване на подходящи условия на труд е приоритет на мениджмънта при спазване на следните принципи:
 • Контрол върху всички фактори, които влияят върху здравословните и безопасни условия на труд;
 • Изграждане на подходяща работна атмосфера, мотивация и ангажираност на персонала.
Кланица за водоплаващи птици гр. Добрич има регистрации в Регистъра на обектите за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и на продукти, получени от странични животински продукти:
 • „Предприятие за храна за домашни любимци” - Суровата храна за домашни любимци се произвежда от Странични животински продукти от 3 категория - крака, глави, кожи от шийки, метакарпални и дигитални кости на патици, употребява се като сурова храна само за домашни любимци и е негодна за консумация от човека. Тя преминава процес бързо замразяване с цел да се осигури запазване на продукта.
 • „Техническо предприятие за перушина” - Мокро скубаната перушина се изсушава и е предназначена за износ за държави от ЕС. Тя служи за суровина за предприятия, в които допълнително се преработва.

ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Powered by
catalog.bg catalog.bg point.bg etel.bg